Algemene Voorwaarden

1. Welkom bij Okdier!

 

Welkom bij www.okdier.nl en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 27 juli 2017 van toepassing op ieder gebruik van de website okdier.nl zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Okdier worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Okdier aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Okdier raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Okdier kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Aanvullende voorwaarden voor verschillende diensten van Okdier

Voor betaalde advertenties gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden. Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn een onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden, en zullen altijd voorgaan in het geval zij conflicteren met een of meerdere andere Gebruiksvoorwaarden. Dit wordt apart gemeld op het moment dat u een dienst waarop deze aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, afneemt.

3. Bescherming van uw privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

4. Minderjarigen

De diensten van Okdier zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

 

5. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Tenzij Okdier daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Advertentie’ knop. 

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Okdier daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van Okdier verzonden.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van ons Contactformulier. 

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Okdier kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Okdier kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Okdier of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
b. Okdier kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

 

Okdier kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Okdier binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.

7. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. 

8. Beperking aansprakelijkheid Okdier

 

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van Okdier;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

(v) wijzigingen in de diensten van Okdier of wijzigingen in of op de Website. 

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale vergoeding die de Gebruiker aan Okdier heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.

 

9. Wijzigingen van de diensten en de Website

Okdier kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd. 

10. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Okdier heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen. 

11. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Okdier kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording. 

12. Overige bepalingen

Okdier is gevestigd aan de Burgemeester van de Brandelerlaan 3, 3145 MA te Maassluis. Okdier heeft e-mail: info@okdier.nl, BTW nummer NL203714143B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68648251.

Okdier kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Okdier zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Okdier gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.


Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Okdier zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet. 

Kennisgevingen aan Okdier (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties)  kunnen worden gericht aan OKdier., Burgemeester van de Brandelerlaan 3, 3145 MA te Maassluis. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Okdier is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Okdier over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

13. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Ook de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Okdier en de Gebruiker. In het geval sprake is van strijdigheid tussen de inhoud van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gebruiksvoorwaarden zullen indien de Gebruiker de overeenkomst met Okdier aangaat als consument  de inhoud van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voorrang hebben boven de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden. In elk ander geval zullen de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden voorrang hebben boven de inhoud van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

II Regels voor het plaatsen van advertenties


1. Okdier is een advertentieplatform

Okdier is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.

Okdier is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website

         

2.1  Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.
 

2.2 Het opmaken van een Advertentie: 

 

• Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte dier te bevatten.

• Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands zijn opgesteld.

• Het is niet toegestaan om gratis Advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online/ geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde dier in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde dier te plaatsen. 

• Indien een Advertentie voor het einde van de initiële Advertentieperiode (of een verlenging van de Advertentieperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Advertentieperiode een identieke Advertentie of een Advertentie voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de advertentie of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan).

• Iedere Advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.

 

2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan: 

a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het dier dat ter verkoop wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. 

b. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. 

c. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.

d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden dier.

e. In gratis Advertenties mogen enkel websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen, indien daarvoor is betaald. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

f. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan dieren aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden.

Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen.


 

 3. Het plaatsen van een Advertentie

3.1. Mijn Okdier

Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop 'plaats advertentie' op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

 

3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Okdier en Adverteerder

a. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button 'Plaats Advertentie' een Advertentie aanmaken. Daarna kan op de button ‘Plaats advertentie’ worden geklikt. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de "Advertentieovereenkomst") tussen Okdier en de Adverteerder bij gratis Advertenties tot stand. Bij betaalde Advertenties komt de Advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de Website is doorlopen. 

b. Okdier bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in ons Privacybeleid. Door middel van het contactformulier kan de Adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Advertentie is geplaatst en onder vermelding van het advertentienummer deze gegevens opvragen. 

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 28 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert.  Voor Advertenties waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onze Website te zien krijgen, voor het plaatsen van uw Advertentie.

 

Indien het dier dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van het dier dat in de Advertentie wordt aangeboden eindigt de Advertentieovereenkomst tussen u en Okdier, en is Okdier haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen.

3.4. Opvallen

Bij het opmaken van de Advertentie heeft de Adverteerder de mogelijkheid om zijn Advertentie te laten 'opvallen', 'omhoog te plaatsen', etc. De regels hiervoor zijn beschreven op de bijbehorende webpagina's.


4. Ontbindingsrecht

4.1 Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Okdier of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra Okdier de Advertentieovereenkomst is nagekomen.

4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Okdier een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Okdeir geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor Advertenties in dezelfde rubriek, zoals door Okdier van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingsrecht zal Okdier de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen.

5. Biedingen zijn niet bindend


5.1. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een Advertentie niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop. 

6. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie


6.1. Een Adverteerder mag een Gebruiker in een Advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken.

6.2. Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden.

6.3. Adverteerders die als ondernemer hun dieren aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.

7. Wij geven geen garanties 

7.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde dieren, de bevoegdheid van Adverteerders om dieren te verkopen en/of de bevoegdheid van Gebruikers om dieren te kopen. Okdier geeft daarover geen garantie. 
 

7.2. Okdier kan u ook niet garanderen  dat de dieren die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.  

8. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Okdier


8.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Okdier voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;


(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website gekochte dieren.


8.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Okdier zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.

9. Wijzigingen

9.1. Okdier kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 

9.2. Okdier kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het recht deze Advertentieovereenkomst te beëindigen. 


10. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd


10.1. Okdier kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites die deel uitmaken van de eBay groep (zoals eBay.nl of PayPal.nl), websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

10.2. Door het plaatsen van een advertentie verstrek je Okdier automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken. 

10.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

10.4. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

10.5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. Okdier heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

C. Betaalde Advertenties

1. Betalingen


1.1.  Bij het kiezen van een opvalmogelijkheid wordt, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt. 

1.2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de Advertentie. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Okdier gerechtigd om de geplaatste Advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. Okdier is gerechtigd om uw gebruik van de Betaal met een klik dienst op te schorten of te beëindigen indien incasso's op basis van de Betaal met een klik dienst niet kunnen worden uitgevoerd of worden herroepen, ongeacht de reden. 

1.3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is Okdier tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Okdier gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Okdier voor de betreffende Adverteerder te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Adverteerder komen.

1.4. Okdier kan (onderdelen van) de Website en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 

1.5. Omzetbelasting

Okdier brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van Okdier, tenzij anders wordt vermeldt op de Website. Een elektronische factuur kan door iedere gebruiker worden verkregen door in zijn ‘Mijn Okdier’ te kijken.

 

C. keurmerk

1.1 Het OKdier keurmerk kan worden aangevraagd door zowel een fokker als een particuliere verkoper. Dit keurmerk kan worden verdiend als de verkoper slaagt voor alle criteria op de controlelijst. De verkopers zullen voor het verdienen van het keurmerk streng worden gecontroleerd zodat het keurmerk een betrouwbare tool blijft. Dit keurmerk kan worden aangevraagd voor een kleine vergoeding waarna een afspraak wordt gepland. Hierbij moet vooraf het aangegeven bedrag worden betaald voor een keurmerk. Mocht de aanvragen voor het keurmerk worden afgewezen kan deze weer een nieuwe controle afspraak maken na één week. Tevens zal in de algemene voorwaarde worden opgenomen dat wanneer er slechte recensies of klachten binnen komen over de verkoper, deze opnieuw kan worden geëvalueerd of het keurmerk wordt ingetrokken.

1.2 de controlelijst bevat de volgende criteria:

o                  Leefomgeving van de dieren -> Uitstekend

o                  Voeding van de dieren -> Uitstekend

o                  Uiterlijk van de dieren -> Uitstekend

o                  Aandacht voor de dieren -> Uitstekend

o                  Hygiëne van de dieren -> Uitstekend

o                  Gedrag van de dieren -> Uitstekend

Wanneer aan deze criteria wordt voldaan verdiend de aanvrager het keurmerk. over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Deze criteria kan door Okdier worden aangepast of worden gewijzigd.

 

1.3 Het keurmerk staat niet gelijk aan een medische keuring. De controlelijst bevat geen medische randvoorwaarden waar het dier aan zou moeten voldoen. Okdier heeft geen artsen in dienst en zijn ook niet gemachtigd om een medische keuring uit te voren.

 

1.4 Adverteerders met een keurmerk zijn gecontroleerd en voldoen aan de eisen van Okdier. Okdier kan niet aansprakelijk worden gesteld als de koper des ondanks het keurmerk niet tevreden is met zijn of haar aankoop.

 

1.5 Okdier kan een onaangekondigde controle uitvoeren bij de adverteerders met een keurmerk om de waarde van het keurmerk te waarborgen.

 

1.6 Okdier is gerechtigd het keurmerk in te trekken wanneer wij een klacht hebben ontvangen of wanneer bij een onverwachte controle niet wordt voldaan aan de eisen van het controle formulier.

 

1.7 Wanneer het keurmerk is aangevraagd en de betaling is voldaan wordt er een afspraak ingepland. Wanneer de aanvrager niet voldoet aan de eisen zal het keurmerk niet worden verstrekt. Tevens heeft de aanvrager geen recht op een refund.